Vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön i skolan?

Vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön i skolan?

Nu kommer många förslag om vad som bör göras för att förbättra resultaten i skolan. Enigheten är stor om att lärarna är viktiga och att det som sker i klassrummet är viktigt. Ibland kan det vara svårt för eleverna att uppfatta vad läraren säger eftersom ljudmiljön är dålig, och detta får effekter på skolresultaten. Ett problem är nu att majoriteten av klassrummen inte uppfyller Boverkets krav på en acceptabel ljudmiljö.

Detta är inledningen på förslaget om att införa OAK, obligatorisk akustikkontroll i skolan.

Förslaget är skrivet av Stig Arlinger, prof. em. i Teknisk Audiologi vid Linköpings universitet, Staffan Hygge, prof. em. i Miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, Lennart Nilsson, akustiker på LN Akustikmiljö och mej.

Vi skickade förslaget om OAK till Boverket eftersom de idag ställer krav på OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Boverket uppmanade oss att skicka förslaget till Utbildningsdepartementet, vilket vi gjorde i oktober 2015.

Efter några dagar fick vi följande svar.
Elevers arbetsmiljö tas upp i skollagen, där det anges att det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Vidare ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Dessutom gäller arbetsmiljölagens bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö även i skolan. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) anges vidare att skolan ska sträva efter att skapa de bästa samlade betingelser för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Det är skolans huvudman som ansvarar att regleringen följs. Statens uppgift är att kontrollera att huvudmannen tar detta ansvar. Arbetsmiljöverket granskar därför elevers och lärares arbetsmiljö. Även Skolinspektionen granskar om skolan skapat en god miljö för lärande och utveckling i sina tillsynsgranskningar.

Utbildningsdepartementet menade att det inte behövdes någon obligatorisk akustikkontroll eftersom Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen redan kontrollerar ljudmiljön i våra skollokaler.

Jag kontaktade Skolinspektionen och frågade vad de mäter och vilka resultat de får. Här är svaret:
Skolinspektionen bedömer inte ljudnivån i sig, då detta anses vara en arbetsmiljöfråga och därmed inte faller under vårt tillsynsområde. Ljudnivåer som har med lokaler att göra anses vara arbetsmiljö, medan ljudnivå som beror på ett “stökigt klimat” kan ingå i tillsynen, men bedöms då utan hänsyn till lokaler.

Jag ställde samma frågor till Arbetsmiljöverket och fick följande svar:
Vi har inte resurser att utreda bakgrunden till den särskilda formulering som du syftar på, då vi bedömer att detta skulle motsvara konsultarbete.

– Läs Arbetsmiljöverkets “checklista” där skolan ombeds svara på frågor om sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Rektorerna behöver hjälp med att bedöma ljudmiljön
I praktiken är det rektorerna som har ansvaret för arbetsmiljön i skolan. Väldigt få är medvetna om att ljudmiljön i klassrummen ofta är ett hinder för god inlärning. Vi kan inte begära att rektorerna ska ha akustisk kompetens att avgöra om ljudmiljön är bra eller dålig, därför bör berörda myndigheter hjälpa till.

Idag är det fastighetsägaren som har ansvar för att luftmiljön i skolan är tillräckligt bra för undervisning.
En obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska genomföras vart 3.e år.

På samma sätt bör en obligatorisk akustikkontroll, OAK, införas.

Behovet är stort
2015 kom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med sin rapport Vad var det du inte hörde?”.
Rapporten visar att 80% av klassrummen inte uppfyller Boverkets ljudkrav.

Att förbättra undervisningsmiljön är en bra investering
Titta på filmen när Nationalekonom Ingvar Nilsson och Lena Hök på Idéer för livet pratar om förebyggande investeringar (4 min).

Läs om hur en förbättrad ljudmiljö på en skola i Visby påverkade undervisningen.

Profilbild

Ida Cederlund

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Tyvärr är ljudmiljön i många skolor inte bra och det gör det svårt för både lärare och elever att "göra ett bra jobb". Syftet med LJUDSKOLAN är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor. För dig som vill veta mer om ljud, klicka på "Ljudfakta" högst upp på sidan. Har du FRÅGOR OM LJUD - kontakta mej på: ida.cederlund@ecophon.se eller 042-17 99 43