Undervisningsrum

Undervisning är en blandning av katederundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Ofta inleds lektionen med att läraren från katedern går igenom vad eleverna ska göra. Det är viktigt att eleverna kan höra och förstå för att lektionen ska bli lyckad.

Under en lektion arbetar elever i grupper eller enskilt. Vissa barn blir mer störda än andra av ljud, för att dessa elever ska fungera i skolan måste de få möjlighet till koncentration. Då krävs det ett grupprum där kanske bara ett fåtal elever arbetar.

Vår hörsel fungerar väldigt bra i skogen, därför ska rummets ljudmiljö vara så skogslik som möjligt.
I skogen finns det inga ljudreflexer från himlen, därför ska rummets akustiktak absorbera så mycket som möjligt.
I skogen finns det inga ljudreflexer från hårda plana ytor som glasrutor och släta hårda väggar, däremot finns det ljudreflexer från konvexa trädstammar och grenar. Konvexa ytor sprider ljudreflexerna åt olika håll och då skapas så kallade “diffusa ljudreflexer”.

Klassrum 11

För att skapa skogslika reflexer från väggarna ska absorbenter och diffusorer monteras på väggarna.

P1050444

Vissa skolor tror på idén att undervisa i så kallade undervisningslandskap. Här undervisas flera grupper samtidigt i olika ämnen. Jag har besökt några skolor med undervisningslandskap och noterat att det krävs enormt mycket av både lärare och elever för att detta ska fungera. Min uppfattning är att undervisningslandskap väldigt sällan fungerar, framförallt för de elever som har det “jobbigt i skolan”.