Så beställer du en bra ljudmiljö

När en skola ska byggas eller renoveras samlas beställare, arkitekter och entreprenörer för att tillsammans projektera och bygga en bra skolbyggnad. Det är många beslut som ska fattas.

När ljudfrågan diskuteras vill alla att ljudmiljön ska bli bra.

Men hur ska man agera som beställare? Hur beställer man en bra ljudmiljö?

Boverket ställer krav på ljudmiljön i byggnader. Kraven hämtas från SS 25268.
SS 25268 är en svensk ljudklassningsstandard för undervisningslokaler, vårdlokaler, kontor och hotell.
Med hjälp av SS 25268 kan du som beställare bestämma hur bra ljudmiljö din skolbyggnad ska ha. Du kan välja mellan 3 olika “kvalitetsklasser” A,B och C. Det finns även ljudklass D, men den är till för tillfälliga byggnader.

För att byggnaden ska få tas i bruk ska den klara ljudkraven enligt ljudklass C.
Ljudklass C uppfyller minimikraven enligt Boverkets byggregler, BBR.
Ljudklass B ger bättre ljudmiljö än ljudklass C och är lämplig om skolan har flerspråkiga elever som undervisas på sitt andraspråk.
Ljudklass A ger bättre ljudmiljö än ljudklass B och är lämplig om skolan har elever med hörselnedsättning, synnedsättning eller inlärningsproblem.
Ljudklass D ger låg ljudstandard och får användas i tillfälliga byggnader. Exempel på tillfälliga byggnader är arbetsbodar på en byggarbetsplats.

Genom att välja ljudklass ger du som beställare tydliga instruktioner till projektörer och entreprenörer.
Du ger också instruktioner till de kontrollansvariga om vad som ska kontrolleras och hur resultaten ska redovisas.

SS 25268 ställer krav på 5 ljudparametrar:
Luftljudsisolering – kontroll av väggar och dörrar.
Stegljudsisolering – kontroll av golv och bjälklag.
Rumsakustik – kontroll av rummets ljudreflexer.
Ljud från installationer – kontroll av ljudnivån från installationer.
Ljud från trafik – kontroll av ytterväggar och fönster.

10 kryss ger tydliga instruktioner till projektörer, entreprenörer och kontrollansvariga
För att ge projektörer, entreprenörer och kontrollansvariga tydliga instruktioner om vilken ljudklass byggnaden ska uppfylla kan du använda tabell 30 på sidan 37 i SS 25268. I tabell 30 anger du med 5 kryss vilken ljudklass de olika parametrarna ska uppfylla. Med ytterligare 5 kryss anger du hur funktionskraven ska redovisas. Verifieringen kan ske på två sätt; med mätning eller med projektering och utförandekontroll.

Tabell 30000000

Med 10 kryss har nu projektörer, entreprenörer och kontrollansvariga fått klara instruktioner om vad du som ska göras.

Dataprojektorer och Smartboards
SS 25268 hjälper dig att ställa krav på byggnaden. Men ljudmiljön påverkas också av vad som finns i rummen, exempelvis dataprojektorer och smartboards. Många elektriska maskiner innehåller fläktar som ofta ger ljud ifrån sig. Om du vill att ljudnivån från maskinen ska vara låg ska du ställa krav på ljudeffektsnivån. EN ISO 7779 är en standard som utvärderar hur hög ljudeffekten är från olika maskiner.
Glödlampor vs Dataprojektorer
Om du ska köpa en glödlampa som ska ge mycket ljus kontrollerar du lampans effekt. Hög effekt på lampan ger mycket ljus.
Om du ska köpa en dataprojektor som ska ge låg ljudnivå ska du kontrollera projektorns ljudeffektsnivån. Låg ljudeffektsnivå ger låg ljudnivå.

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har lång erfarenhet av att bygga och förvalta skolor. De har arbetat fram projekteringsanvisningar som beskriver vilka akustiska krav de som fastighetsägare ställer på byggnaderna. SISAB har också lyssnat på pedagogernas erfarenheter och anpassat ljudkraven till verksamheternas behov och önskemål.

Ska du beställa en förskola kan du få inspiration här: Projekteringsanvisning för FÖRSKOLOR.

Ska du beställa en grundskola kan du få inspiration här: Projekteringsanvisning för GRUNDSKOLOR.

PREVENT har gjort en ljudguide för förskolor som ger praktiska råd och tips om hur verksamheten ska göra för att optimera ljudmiljön för barn och personal.

Det vanligaste ljudproblemet i skolorna är att ljudnivån är för hög. Det leder till att det är svårt att uppfatta vad folk säger, samtidigt som det är jobbigt att prata.

Här finns information om hur man sänker ljudnivån.

Här finns information om hur skapar bra taluppfattbarhet.

Här finns information om hur man skapar bra talarkomfort.

Se filmen om hur ljudmiljön påverkar elever, lärare och rektorer. (5 min)

Här hittar du information om vad det kostar att skapa en bra ljudmiljö – och vad den är värd. (PDF)